Karma

Shraddh Karma

♦ Matrugaya Shraddh Pooja
♦ Tirth Shraddh Pooja
♦ Narayna Bali Shraddh Pooja
♦ Nil Bali Shraddh Pooja
♦ Matru/Pitru Tarpan Shraddh Pooja

Shanti Karma

♦ MANGAL DOSH
♦ JESHTHA SHANTI
♦ NAKSHATRA SHANTI
♦ KALSHARP YOG
♦ ASHLESHA SHANTI

Shubh Karma

♦ VASTU PUJAN
♦ NAVCHANDI HAVAN
♦ KATHA PUJAN
♦ UPNAYAN SANSKAR
♦ DEV PRATISTHA